Oportunitate pentru inițiative civice

Oportunitate pentru inițiative civice

11 iun. 2020

Dacă încercați să mobilizați oamenii din comunitatea voastră pentru a influența schimbări pozitive reale, dacă sunteți gata să investiți timp și energie în dezvoltarea inițiativei, organizației sau campaniei voastre, noi avem o frumoasă oportunitate pentru voi!

APEL PENTRU PARTICIPARE

Dacă reprezentați:

 • o nouă organizație a societății civile (înregistrată în ultimii 3 ani), sau
 • un grup informal de inițiativă civică sau o mișcare socială;

Dacă:

 • încercați să mobilizați oamenii din comunitatea voastră pentru a influența schimbări pozitive reale,
 • atrageți atenția asupra problemelor importante, care ar putea fi neînțelese sau puțin discutate în societate, și propuneți soluții,
 • sunteți gata să investiți timp și energie în dezvoltarea inițiativei, organizației sau campaniei voastre,

Noi suntem în căutarea voastră!


Cine suntem?

„Actorii societății civile – promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova” este un proiect regional, implementat de organizația neguvernamentală cehă People in Need și finanțat de Uniunea Europeană. Scopul acestui proiect este să susținem grupurile civice selectate să-și formeze propria viziune pentru schimbare, să planifice pași concreți pentru a o atinge, să-și dezvolte capacitățile și să aibă acces la resursele necesare pentru a ajunge de la plan la ceva real. Vom lucra împreună cu participanții din proiect să creăm un program personalizat, care să ajute inițiativelor să crească și să atingă ceea ce și-au propus.

În cadrul programului nostru, veți avea ocazia să:

 • dezvoltați strategia inițiativei/organizației/campaniei voastre,
 • participați la instruiri, sesiuni de ghidare și mentorat, consultații, vizite de studiu și să beneficiați de burse de studiu,
 • stabiliți sau îmbunătățiți conexiunile cu susținătorii și voluntarii voștri,
 • obțineți sprijin pentru cercetare și dezvoltarea expertizei într-un anumit domeniu,
 • vă implicați în dialogul despre politici la nivel local, național sau internațional,
 • contactați cu colegii și partenerii din Republica Moldova și din străinătate,
 • aflați dacă, de ce și cum să colaborați cu sectorul privat/oamenii de afaceri,
 • găsiți modalități eficiente, transparente și responsabile de auto-organizare și administrare a resurselor,
 • obțineți acces la oportunități de finanțare pentru dezvoltarea internă și pentru campania voastră (finanțare flexibilă, pornind de la 5.000 de euro și până la 20.000 de euro, în concordanță cu planul vostru strategic),
 • încercați alte opțiuni de colectare de fonduri, care se potrivesc cel mai bine strategiei voastre.

Organizația People in Need și-a început activitatea în 1992 ca o inițiativă a unui grup de corespondenți cehi de război, care și-au dorit, pe lângă activitatea lor de informare despre conflicte și crize din întreaga lume, să ofere ajutor celor care aveau nevoie. Co-fondatorul și actualul nostru director, Simon Panek, a fost un student activist în timpul Revoluției de catifea, iar impulsul energiei creative, mobilizarea civică și responsabilitatea socială din acea perioadă au fost forța motrice pentru ceea ce suntem astăzi. Iată de ce suntem atrași de actori civici care gândesc la fel și care sunt dedicați să-și dezvolte comunitățile și să schimbe spre bine lumea din jurul lor.

Noi recunoaștem diversitatea societății civile și nu ne așteptăm ca toți să urmeze aceeași cale devenind organizații neguvernamentale formalizate precum suntem noi astăzi. Pe de altă parte, credem că avem multe de învățat și oferit unii altora.


Mai multe detalii despre cei care se vor implica

Ne propunem să selectăm 7 participanți din Republica Moldova în primul an de proiect.

Participanții pot fi activi în domeniile specificate, dar fără a se limita doar la ele:

 • participarea comunitară în luarea deciziilor
 • calitatea serviciilor publice
 • schimbări climatice și de mediu
 • egalitate de gen
 • spații publice
 • drepturi privind munca și condiții de lucru
 • incluziunea socială, drepturile persoanelor marginalizate
 • alte subiecte sociale/civice/privind drepturile omului sau măsuri de reducere a impactului COVID-19 în aceste sectoare.

Noi încurajăm mult aplicațiile de la organizații și grupuri de inițiativă ce activează în afara capitalei.

Aplicațiile din partea organizațiilor religioase sau politice, autorităților publice sau organizațiilor conexe nu întrunesc cerințele pentru a putea fi selectate în cadrul acestui apel, întrucât el este destinat actorilor noi ai societății civile care nu au legături cu instituții mai mari.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Motivația de bază – schimbare sistemică (a politicilor, atitudinilor sau comportamentelor) la nivel local sau național / criteriu de calificare – da/nu
 • Devotament pentru valorile păcii, democrației și drepturilor omului / criteriu de calificare – da/nu
 • Înțelegerea domeniului tematic și a contextului social local / 25%
 • Exemple de acțiuni civice sau comunitare anterioare (pot fi acțiuni informale sau desfășurate la scară mică – noi căutăm grupuri cu atitudine practică, proactivă și un nivel minim de înțelegere a provocărilor de a lucra împreună pentru schimbare, dar nu o evidență a implementării proiectului) / 10%
 • Interes pentru mobilizarea altora pentru a obține schimbări și rezultate concrete. Deschidere pentru lărgirea numărului de membri, colegi implicați, parteneri interesați / 20%
 • Abilitatea de a evalua propriile puncte slabe și motivație de a îmbunătăți și de a-și dezvolta capacitățile / 20%
 • Disponibilitatea de a investi timp și energie semnificativă pentru dezvoltarea inițiativei/organizației/campaniei în următoarele 12 luni / 25%


Principalele etape

 • Aplicarea până la: 01.07.2020 până la 17.00, la adresa de e-mail: Moldova-CSA@peopleinneed.cz
 • Sesiune informativă: 19.06.2020, orele 10.00 – 11.00 / toți cei interesați să participe sunt rugați să se înregistreze prin e-mail la Moldova-CSA@peopleinneed.cz până la 18.06.2020, pentru a putea primi link-ul pentru sesiune
 • Vă invităm să transmiteți întrebările cu referire la Apel până la data 26.06.2020, cu titlul: Întrebări Apel pentru participare CSA 2020, la adresa de e-mail: Moldova-CSA@peopleinneed.cz
 • Interviuri cu candidații preselectați: vor fi organizate pe măsură ce sunt recepționate aplicațiile,
 • Publicarea rezultatelor: după două săptămâni de la termenul limită, pe Civic.md
 • Atelier de lansare pentru participanții selectați,
 • Evaluarea capacității organizației/grupului și elaborarea strategiei,
 • Dezvoltarea capacităților și utilizarea oportunităților de finanțare în concordanță cu strategia.

Dacă doriți să participați, vă rugăm să descărcați și să completați formularul de aplicare și să-l expediați la adresa Moldova-CSA@peopleinneed.cz până la 01.07.2020 până la 17.00!


* * * * *

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Если вы:

 • новая организация гражданского общества (зарегистрированная не ранее 3 лет назад), или
 • неформальная гражданская инициатива / социальное движение

Если вы:

 • Заинтересованы в мобилизации людей в вашем сообществе, чтобы оказывать влияние на системные изменения
 • Поднимаете значимые вопросы, которые малоизвестны / редко обсуждаются в обществе и предлагаете решения проблем
 • Готовы инвестировать время и энергию в развитие вашей инициативы / организации / общественной кампании…

Тогда наша программа – для вас!


Кто мы?

“Участники гражданского общества как движущая сила изменений на Южном Кавказе и в Молдове” – это проект, созданный чешской НПО Человек в беде и финансируемый Европейским Союзом. Мы хотим поддержать вас в разработке концепции изменений, планировании конкретных шагов для их достижения, укрепления потенциала вашей организации / инициативы и получении доступа к ресурсам, необходимым для осуществления вашего плана. Мы будем работать вместе с вами над созданием индивидуальной программы, чтобы помочь вашим инициативам расти и достигать намеченных целей.

С нами у вас будет возможность:

 • Разработать стратегию развития вашей инициативы / организации / кампании
 • Участвовать в тренингах, коучинге, менторинге, консультациях, учебных поездках и программах
 • Установить или улучшить связи с вашими сторонниками и волонтерами
 • Получить поддержку для исследований и разработки тематической экспертизы
 • Завести профессиональные связи с потенциальными коллегами и партнерами в Молдове и заграницей
 • Включаться в политику на местном, национальном и международном уровнях
 • Узнать, стоит ли, почему и как сотрудничать с частным бизнесом
 • Найти эффективные, прозрачные и ответственные пути самоорганизации и управления ресурсами.
 • Получить доступ к возможностям финансовой поддержки для внутреннего развития вашей инициативы / организации / кампании (гибкое финансирование от 5000 до 20000 евро, в зависимости от вашего стратегического плана)
 • Попробовать другие опции финансирования, которые больше подходят для вашей стратегии.

Организация Человек в беде появилась в 1992 году как низовая инициатива, и была основана группой чешских военных корреспондентов, которые хотели не просто писать отчеты о конфликтах и кризисах по всему миру, но и помогать людям. Основатель и нынешний директор организации Шимон Панек был участником студенческого движения во времена Бархатной Революции в Чехословакии, а всплеск креативной энергии, гражданского активизма и социальной ответственности в эту эпоху стал основой нашего дальнейшего развития. Именно поэтому нас привлекают идейно-близкие участники гражданского общества, которые стремятся изменять мир к лучшему. Мы уважаем разнообразие гражданского общества и не рассчитываем, что все будут следовать нашему пути и становиться такой же НПО. С другой стороны, мы верим, что можно многому научиться друг от друга и многое друг другу предложить!


Чуть больше о том, кого мы ищем

Наша цель – выбрать 7 участников в Молдове для первого года проекта.

Участники могут быть активны в следующих сферах (и не только):

 • Общественное участие и принятие решений
 • Качество обслуживания населения
 • Изменение климата и окружающая среда
 • Гендерное равенство
 • Общественное пространство
 • Трудовые права и условия труда
 • Социальное включение, права маргинализированных групп
 • Гражданские / социальные / правозащитные темы или уменьшение воздействия COVID-19 в этих областях.

Мы настоятельно поощряем заявки от организаций и инициатив, действующих за пределами столицы.

Заявки от религиозных или политических организаций, государственных органов власти или связанных с ними организаций не подлежат рассмотрению в рамках этого конкурса, поскольку он предназначен для новых субъектов гражданского общества, не связанных с более крупными институтами.

Заявки будут оцениваться по следующим критериям:

 • Основная мотивация – системные изменения (политики, взглядов, восприятия) на местном или национальном уровне / Критерий оценки - да/нет
 • Приверженность ценностям мира, демократии и прав человека / Критерий оценки - да/нет
 • Понимание области, в которой вы работаете и местного социального контекста / 25%
 • Примеры предыдущих гражданских или общественных действий (могут быть неформальными или маломасштабными – нам интересны группы с практическим, активным подходом и базовым пониманием трудностей совместной работы для осуществления позитивных изменений, а не просто с историей достижений реализации проектов) / 10%
 • Интерес к мобилизации других людей для достижения конкретных изменений и результатов. Открытость к вовлечению новых участников, партнеров и заинтересованных сторон / 20%
 • Умение оценивать собственные слабые места, мотивация к улучшению и развитию своих способностей / 20%
 • Готовность посвятить значительное количество времени и энергии для развития вашей инициативы / кампании / организации в течение следующих 12 месяцев / 25%


Важные сроки

 • Дедлайн подачи заявки: 01.07.2020 до 17.00, по электронной почте: Moldova-CSA@peopleinneed.cz
 • Информационная сессия: 19.06.2020, 11.15 – 12.15 / всех, кто хочет участвовать, просим зарегистрироваться по электронной почте: Moldova-CSA@peopleinneed.cz до 18.06.2020, чтобы получить линк для сессии
 • Пожалуйста, отправляйте ваши вопросы о заявке по адресу Moldova-CSA@peopleinneed.cz до: 26.06.2020
 • Интервью с кандидатами/ками, прошедшими предварительный отбор, будет проходить по мере поступления заявок
 • Публикация результатов: 2 недели после срока подачи заявок / сайт: Civic.md
 • Стартовый семинар для отобранных участников / участниц
 • Оценка потенциала инициативы / организации и разработка стратегии
 • Укрепление потенциала и возможности финансирования, в зависимости от стратегии.

Для участия заполните, пожалуйста, следующую форму и отправьте по электронной почте: Moldova-CSA@peopleinneed.cz до 01.07.2020, 17.00!


Autor: Ala Ionescu, Natalia Rotaru